1. 1 Verify Method
  2. 2 Verify Identity
  3. 3 Reset Password
  4. 4 Finish